پست های اخیر

مسلم قلی پور گیلانی

مسلم قلی پور گیلانی

آیت الله مسلم قلی پور گیلانی کیست؟ حضرت آیت الله مسلم قلی پور گیلانی از شاگردان حضرات آیات، موسوی تهرانی، اشتهاردی، راستی کاشانی و فاضل لنکرانی است. سوابق تدریس شهید منا آیت الله مسلم قلی پور ...

حاج آقا جواد کاشانی

حاج آقا جواد کاشانی

حاج آقا جواد کاشانی کیست؟ استاد محترم حاج آقا جواد کاشانی مطلق، از اساتید به نام و مبرّز حوزه های علمیه تهران است. ایشان که از شاگردان برجسته مرحوم مدرس افغانی است، بیش از چهل سال است که به صورت ...

فروشگاه کتب حوزوی و معارفی بوک دین
Logo