مسلم قلی پور گیلانی

آیت الله مسلم قلی پور گیلانی کیست؟

حضرت آیت الله مسلم قلی پور گیلانی از شاگردان حضرات آیات، موسوی تهرانی، اشتهاردی، راستی کاشانی و فاضل لنکرانی است.

سوابق تدریس

آیت الله مسلم قلی پور گیلانی

شهید منا آیت الله مسلم قلی پور گیلانی

وی سابقه تدریس در دروس ادبیات عرب، منطق، شرح لمعه و اصول فقه، رسائل، مکاسب، کفایه، بدایه الحکمه و نهایه الحکمه، شرح تجرید، مکاسب و حلقه ثالثه، حلقه ثالثه شهید صدر، بحوث فی علم الاصول شهید صدر، المستمسک، التنقیح مرحوم خوئی، خارج اصول، خارج فقه داشته است.

مجموعه آثار

تلخیص فرائد الأصول، تلخیص مکاسب، تلخیص جواهر البلاغه، تدوین نموداری کفایه الأصول همراه با آرای امام خمینی (ره)، تحقیق و تنظیم جدید کفایه الأصول، تحقیق و تنظیم جدید کفایه الأصول همراه با حاشیه مرحوم ایروانی، تحقیق و تنظیم جدید شرح لمعه با حاشیه کلانتر، تحقیق و تنظیم جدید اصول فقه مظفر، ترجمه کلیات علم الرجال (بخش دوم)، شرح الموجز فی اصول الفقه، نهج البلاغه (کوثر کلام و در سایه‌سار نهج البلاغه) – به سفارش وزارت آموزش و پرورش، نگارش نوین رساله عملیه امام خمینی (ره)، نگارش نوین رساله عملیه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)، تحقیق و تنظیم جدید مکاسب، تحقیق و تنظیم جدید مکاسب با حاشیه مرحوم سیدکاظم طباطبایی، تحقیق و تنظیم جدید مکاسب با حاشیه مرحوم شهیدی، اصول فقه امام خمینی (ره) از جمله آثار آن مرحوم است که افزون بر ۵۰ جلد می‌شود.

نظر دهید

پاسخ دهید

36 − 31 =

فروشگاه کتب حوزوی و معارفی بوک دین
Logo